Frågor och svar

Vem ska jag kontakta om…

  • Akuta fastighetsskador. Akutsituationer efter kl. 21.00, samt helger: SBC 018-155 155, meddela även styrelsen.
  • Felanmälan. vardagar 7.00-21.00: SBC kundtjänst 0771-722 722 eller https://www.sbc.se/Kontakta-SBC/Felanmalan1/
  • Vid problem med skadedjur kontaktar du Nomor. Enklast är via deras hemsida: www.nomor.se, alternativt telefon: 0771-122 300. Du anger vårt försäkringsnummer vid anmälan: Brf. Rickomberga kulle, Trygg-Hansa, 25-1075778.
  • Frågor om ekonomi, avgiften till föreningen etc. Vardagar 7.00-21.00: SBC kundtjänst telefon: 0771-722 722 och kundtjanst@sbc.se.

Garage och parkeringsplatser

Vi har 18 garage på området, byggnaderna G2, G3 och G4, samt två parkeringsplaster utomhus. Dessa hyrs ut enligt ett kösystem. Om ni vill ställa er i kö så skicka ett mail till kontakt@rickombergakulle.se.

Nyckelhantering

Föreningen har avtal med Lås & Säkerhetscenter som sköter all nyckelhantering. Vid försäljning ska nycklarna till bostaden lämnas in till Lås & Säkerhetscenter. Ny ägare kvitterar ut nycklarna mot uppvisande av likvidavräkning och legitimation.

Extra nycklar till din bostad tillverkas hos Lås & Säkerhetscenter mot uppvisande av giltig legitimation. Detta är förutsatt att du kvitterat nycklar via Lås & Säkerhetscenter vid inflyttning.

”Sopor” – hushållsavfall och återvinning

Vi har ett utrymme för hushållsavfall och ett utrymme för återvinning (kretsloppsrum).

Hushållsavfallet; kompost, brännbart och pappersförpackningar, ska lämnas i soprummet i garaget (G3) vid OM 53. Övrig återvinning sker i miljöhuset (S2) utmed Otto Myrbergs väg. I återvinningen lämnar vi; glas, batterier, plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar, pappersförpackningar, glödlampor, lågenergilampor och kartonger. Allt övrigt ansvarar var och en för att lämna in på kommunens återvinningsanläggningar. Mer information om dessa finns på:

www.uppsalavatten.se/Hushall/Avfall-atervinning/Atervinningscentraler

Den som mot förmodan skulle ställa in avfall i våra utrymmen som inte höra hemma där blir ersättningsskyldig för bortforslandet.

Tvättstugor

Vi har två tvättstugor i föreningen. Dessa ligger i bottenplanet på loftgångshuset. Tvättider bokas på bokningstavlorna i tvättstuga 2. De utdelade cylindrarna skall användas. Alltså inga instuckna papperslappar eller dylikt.

Regler för användning av tvättstugorna
Förhoppningen är att skötseln av tvättstugorna ”sköter sig själv” genom att de som utnyttjar dem städar efter sig. Det ligger i allas intresse att hålla ordning och se till att maskinerna sköts så att de håller länge och inte behöver dyra reparationer. När man har tvättat klart städar man efter sig. Sopar och torkar av där det är smutsigt. Eventuellt skräp tar man till sopsorteringen.

Det finns tvättider i tre block från 06.00 (07.00 på helger) till 21.00. Var snälla och respektera tvättiderna! Alltså ingen tvättning innan 06.00 (07.00 på helgerna) eller efter 21.00. Tänk på att det hörs en hel del i huset från tvättmaskinerna och torktumlarna.

Köpa och sälja bostadsrätter

Då och då finns lägenheter till försäljning i vårt område. Bl.a. kan föreningen sälja lägenheter som blir lediga när hyresgäster säger upp sina lägenheter och flyttar från området. Boende i området säljer också sina lägenheter för att flytta vidare.

Köper man en lägenhet av föreningen har den inte varit upplåten som bostadsrätt tidigare. Det kallas då att föreningen upplåter lägenheten med bostadsrätt till den som köper den och tecknar ett upplåtelseavtal. Man betalar då dels en insats som framgår av den ekonomiska planen och dels en upplåtelseavgift som motsvarar skillnaden mellan insatsen och marknadsvärdet på lägenheten. Hur stor upplåtelseavgiften blir beror på hur stort intresse det är för lägenheten, dvs. om budgivning uppstår.

Köpa från boende i området
Köper man en lägenhet av en boende i området kallas det för en överlåtelse. Man skriver då ett avtal med den som säljer lägenheten, överlåtelseavtal. I avtalet reglerar man villkoren för köpet, bl.a. pris och tillträdesdag. Sker försäljningen via mäklare hjälper denne ofta till med de handlingar som behövs för köpet. Man måste dock alltid kontrollera att den som säljer en bostadsrätt verkligen äger den. Är det någon man undrar över vänder man sig till vår förvaltare SBC eller styrelsen.

För att bli medlem i föreningen, och kunna slutföra köpet, ska köparen godkännas av föreningen. Köparen ansöker om att bli medlem genom att skicka in en kopia på överlåtelseavtalet (kan fås av styrelsen) till vår förvaltare SBC. Köparen ska även skicka en kopia på det påskrivna överlåtelseavtalet till föreningens styrelse. Vår förvaltare SBC försäkrar sig om att den person som ansöker om inträde har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att klara av ett åtagande gentemot föreningen. SBC inhämtar uppgifter från kreditvärderingsinstitut (UC) om personens ekonomiska status, eventuellt registrerade betalningsanmärkningar etc. Om de redovisade inkomsterna bedöms som alltför små, kan styrelsen också be att få arbetsgivarintyg om nuvarande anställning och inkomst.

Hanteringen av en överlåtelse tar normalt en månad. Köparen respektive säljaren bör skriva in i avtalet att köpet genomförs under förutsättning att styrelsen godkänner överlåtelsen. För denna hantering utgår en överlåtelseavgift, fn. 1 070 kronor. Avgiften får enligt lagstiftning och föreningens stadgar uppgå till högst 2,5 % av prisbasbeloppet. (Prisbasbeloppet är 44 500 kronor för 2015) Mer information på www.scb.se. Avgiften betalas av den överlåtande bostadsrättsinnehavaren.

Ofta vill banker se föreningens ekonomiska plan innan de godkänner ett lån för köp av lägenhet. Man kan ta kontakt med vår förvaltare SBC om man behöver en kopia av den ekonomiska planen alternativt se den här.

Pantsättning
När en bostadsrätt har pantsatts skickar banken eller motsvarande hypoteksinstitut ett meddelande om pantsättningen till föreningen för påskrift. Styrelsen kontrollerar via SBC om bostadsrätten redan är pantsatt samt ser till att pantsättningen förs in i lägenhetsförteckningen. Ett exemplar av meddelandet om pantsättning återsänds undertecknat till banken. För denna hantering utgår en pantsättningsavgift, fn. 420 kronor per pantsättning (normalt en per lån). Avgiften får enligt lagstiftning och föreningens stadgar uppgå till högst 1 % av prisbasbeloppet. Det praktiska förfarandet med registrering av pantsättningen och avgiften sköts av SBC.

Renoveringar och ombyggnader – ansvar och skyldigheter

Generellt kan man säga att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ”det inre” och föreningen för ”det yttre”. Mer detaljerad beskrivning finns i föreningens stadgar, § 29 Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter.

Renoveringar i lägenheten – innemiljön

Här är kortfattad information om vad som gäller när ni ska renovera och/eller bygga om i era lägenheter.

Tänk på att det är föreningen som äger fastigheten och byggnaderna och är därmed ansvarig för att de hanteras på ett korrekt sätt.

Vid invändig renovering/ombyggnad där ni ska ta ner eller sätta upp väggar gäller att man alltid tillfrågar styrelsen om lov.

Vid all ombyggnad som inbegriper elektricitet och/eller vatten och avlopp ska arbetet utföras fackmannamässigt. Det innebär att den som utför arbetet ska ha relevant kunskap om arbetets utförande. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för eventuella skador som uppstår till följd av bristfälligt utförda arbeten. För arbeten med elektricitet gäller särskilda bestämmelser. Du får till exempel byta ut befintliga vägguttag eller strömbrytare mot likvärdiga om du har kunskapen att göra detta. Du kan läsa mer om vilka el-arbeten du får och inte får göra själv i Elsäkerhetsverkets Elsäkerhetspocket och i ELSÄK-FS 2007:2. (www.elsakerhetsverket.se)

För våtutrymmen, såsom badrum, gäller särskilda regler enligt Boverkets föreskrifter samt Byggkeramikrådets respektive Golvbranschens Våtrumskontrolls rekommendationer. Kontrollera också alltid med styrelsen och föreningens försäkringsbolag innan du renoverar ditt badrum. Du kan som bostadsrättsinnehavare vara ansvarig för skador som uppstår på grund av felaktigt utförda våtutrymmen.

Inga ingrepp på ventilationsanläggning får göras som kan störa dess funktion eller på annat sätt försämra lägenhetens ventilation.

Inga ingrepp, eller ändringar i uppvärmningssystemet får göras utan styrelsens skriftliga tillstånd. Till detta räknas radiatorer och rörledningar för värme.

Vid all omtapetsering, målning av väggar och tak samt inläggning av nytt golv ska arbetet vara fackmannamässigt utfört.

Regler gällande yttre renovering, ombyggnad och tillbyggnad – ROT, samt skötselytor

Gällande yttre renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) av föreningens fastigheter gäller att man alltid tillfrågar styrelsen om lov eftersom det kan vara förenligt med att man måste inhämta byggnadslov. Byggnadslov för föreningens fastigheter kan endast göras av föreningens styrelse. Vad avser förbättring av lägenhetens uteplatser kan det i vissa fall krävas byggnadslov. I sådana fall måste styrelsen tillfrågas. I de fall inte byggnadslov krävs, kan lägenhetsinnehavaren själv utföra förbättringar, såsom att göra altangolv med plattor, trä eller annat godkänt material. Arbetet skall göras på sådant sätt att det inte inverkar eller skadar fastighetens byggnation, eller att det åsamka övriga lägenhetsinnehavare obehag. I de fall ROT beviljas skall arbetet utföras av auktoriserad firma.

Utbyggnad av altan med ovan nämnda material gäller för markbaserade lägenheter i loftgångshusen ett mått av max 2,5 meter från vardagsrumsfönster samt ytterligare 1 meter med buskar, eller växter. Övrig markyta gäller som allmänning. Vindskydd mellan lägenheterna får sättas upp på sådant sätt att de inte hindrar boende från tillträde till allmänningen.

Träd som är högväxande får inte planteras utan att fråga styrelsen då dess rotsystem kan vara skadliga för fastigheternas bestånd. Buskar och växter får inte växa högre så att grannarnas lägenheter förhindras från sol och ljusinsläpp. Markis får sättas upp först efter att man inhämtat godkännande från styrelsen.

Balkonglådor får sättas upp och hängs på insidan av balkongräcket. Då skadas ingen om lådan skulle blåsa ner. Även vattenspill undviks vid vattning eller kraftigt regn. Balkonglådor som hängs på utsidan skall ha skydd så att vatten förhindras från att droppa ner och vara så förankrade att de ej kan trilla ner.

För radhusen gäller en nyttjanderätt av max 10 meter från fastighetens vardagsrumsfönster. Övrig yta sköts av respektive boende i radhuslänga. Altangolv med i ovan nämnda material, kan göras med vad som föreskrivs gällande loftgångshusen. Gällande utbyggnad av altangolv bör eftersträvas att det även finns tillgängligt grönområde. Innan utbyggnad av altan för radhusen får ske, inhämtas styrelsens godkännande eftersom markytorna ser olika ut för radhusen. Altangolv mellan entrén och förrådet kan göras utan att styrelsen tillfrågas. Dock måste styrelsen tillfrågas om ingrepp måste göras i fastigheten.

Gavelradhusen får nyttjanderätt med 1 meter från gaveln i en rät linje följande fastighetens gavel. Övrig markyta gäller som allmänning.

Träd får inte skymma eller vålla övriga lägenhetsinnehavare olägenheter eller obehag. Träd får ej heller planteras eller stå så nära att fastigheten kan skadas.

Anordnade vattenutkast vid gavelradhusen skall vara tillgängliga för alla boende i Rickomberga kulle.

Husdjur

Boende som har husdjur skall se till att ha djuren under uppsikt och kopplade, eftersom de kan vålla problem för andra.

Utomhuslekar

Bollekar eller andra aktiviteter som åstadkommer olägenheter eller fördärvar för boende får ej ske inom området.

Kvarterslokalen

På Uppsalahems fastighet finns den sk. Kvarterslokalen. Den ägs av Uppsalahem, men hyrs av Hyresgästföreningen. Uppsalahem och hyresgästföreningen har nu kommit överens om att kvarterslokalen enbart får nyttjas av hyresgäster hos Uppsalahem. Vi tycker att det är beklagligt men också förståerligt. Vi hoppas att Uppsalahem och Hyresgästföreningen så småningom kan ompröva sitt beslut.

Föreningens leverantörer

Följande företag är för närvarande leverantörer av varor och tjänster till föreningen.

Vatten Uppsala vatten
El Vattenfall
Värme Vattenfall
Kabel-TV & telekom Comhem
Ekonomisk förvaltning SBC
Fastighetsförvaltning SBC
Hushållsavfall (kompost, brännbart och pappersförpackningar) Uppsala vatten och deras entreprenör Ragn-Sells
Återvinning, kretsloppshantering Ragn-Sells, www.ragnsells.se. Se även Uppsala kommun för info om återvinningscentraler.
Försäkringshandläggare Bolander & Co
Fastighetsförsäkring Trygg-Hansas. Vårt fastighetsförsäkringsnummer är: 25-1075778.
Bostadsrättsförsäkring Alla bostadsrätter är försäkrade av föreningen. Trygg-Hansa. Vårt försäkringsnummer för bostadrättsförsäkringen är: 25-1075778. Läs mer om försäkringen; broschyr och informationsblad.
Bank Handelsbanken, Björkgatan
Skadedjursbekämpning Nomor, www.nomor.se, 0771- 122 300
Nycklar och låssystem Lås & Säkerhetscenter, 018-600 450, deras hemsida
Hemsida www.rickombergakulle.se hos Surftown